Általános adatvédelmi tájékoztató

 

A Mimézis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház út 24.; cégjegyzékszám: 14-09-308207; e-mail cím: info@mimezis.com; telefonszám: +36 70 883 3000; „Mimézis Kft.”) adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

A Mimézis Kft. adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi az érintettek Adatkezelő által kezelt személyes adatait a jogosulatlan megismeréstől, felhasználástól, megsemmisítéstől, megváltoztatástól.

A Weboldalak (http://www.mimezis.hu,  http://www.mimezis.com, http://weboldaltar.hu, http://weboldalmuhely.hu) használata során az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, biztonságosan, zárt adatbázisban tárolja.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintett, hogy a Weboldalak látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez az Adatkezelő a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A Weboldalra látogatók (Felhasználók) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés programok használatát, egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére.
Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást
a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között.

 

A cookie-ról további információ található az alábbi linken: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

 

Google Analytics
Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

 

Google Remarketing
Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

 

Google AdWords konverziókövetés
A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

 

Kiskorúak védelme
A Mimézis Kft. nem kívánja a 18 éven aluli személyek (kiskorúak) személyes adatait (név, lakcím, telefonszám vagy e-mail cím) gyűjteni vagy kezelni.  Amennyiben kiskorú rendelkezésre bocsátotta személyes adatait, a szülő vagy más törvényes képviselő bocsásson rendelkezésünkre egy e-mail címet, amennyiben ezen személyes adatok nyilvántartásunkból történő törlését kívánja. A Mimézis  Kft. minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy, az ilyen adatokat törölje a nyilvántartásából, és nem használja azokat semmilyen célra (kivéve, ha jogszabály teszi ezt kötelezővé a gyermekek biztonságának megóvása érdekében).

 

Adatkezelés időtartama

 • A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük.
 • A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
 • A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

 

A Mimézis Kft. a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Az adatok feldolgozása során külföldre adattovábbítás nem történik.

 

 


 

Regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 

A Mimézis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház út 24.; cégjegyzékszám: 14-09-308207; e-mail cím: info@mimezis.com; telefonszám: +36 70 883 3000; „Mimézis Kft.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Ön nevét, e-mail címét és jelszavát, amelyeket Ön a http://www.mimezis.hu,  http://www.mimezis.com, http://weboldaltar.hu, http://weboldalmuhely.hu  honlapon történő regisztráció során adott meg.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A regisztráció során megadott név, e-mail cím és jelszó kezelésére a Mimézis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház út 24.; cégjegyzékszám: 14-09-308207) jogosult. A Mimézis Kft.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetője jogosult hozzáférni. A Mimézis Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Mimézis Kft. a regisztráció során megadott nevet, e-mail címet és jelszót az Ön beazonosítása céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a regisztrációs folyamat lezárásakor ad meg azzal, hogy a regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadását követően a „Regisztrálok és elfogadom a regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.
A regisztráció során megadott név, e-mail cím és jelszó szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá Ön semmilyen egyéb jogszabály alapján nem köteles a nevét, e-mail címét és jelszavát megadni.
Amennyiben Ön meg kívánja szüntetni az oldalon a regisztrációját, akkor a regisztrációját a bejelentkezést követően a „Saját adataim” törlése linkre kattintással törölheti.

Ha Ön a http://www.mimezis.huhttp://www.mimezis.com, http://weboldaltar.hu, http://weboldalmuhely.hu weboldalon történő regisztrációját törli, akkor A Mimézis Kft. törli a felhasználói fiókját, valamint a regisztráció során megadott személyes adatait.
Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket A Mimézis Kft. az Ön regisztrációja és a regisztrációja törlése között kezelt az Ön hozzájárulása alapján, A Mimézis Kft. jogszerűen járt el, függetlenül attól, hogy Ön a regisztrációját törölte.

3. Személyes adatok címzettjei

A honlapokon történő regisztráció céljából megadott személyes adatait a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: a Mimézis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház út 24.; cégjegyzékszám: 14-09-308207) képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg. A regisztráció céljából megadott nevét, e-mail címét és jelszavát A Mimézis Kft. további személy részére nem továbbítja.

4. Az adatkezelés időtartama

A Mimézis Kft. a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció időpontjától a regisztráció törlésének időpontjáig kezeli.
A Mimézis Kft. az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció törlése esetén automatikusan törli.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

 • A Mimézis Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt A Mimézis Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.
 • A Mimézis Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a regisztráció során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a regisztrációját törölheti és a regisztráció során megadott személyes adatait A Mimézis Kft. törli.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 • Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon A Mimézis Kft.-től arra vonatkozóan, hogy A Mimézis Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha A Mimézis Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
 6. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték;

A Mimézis Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult A Mimézis Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A Mimézis Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.

Egyéb esetekben A Mimézis Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha

 1. A Mimézis Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 2. Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik,
 4. a személyes adatait jogellenesen kezelték,
 5. a Mimézis Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy
 6. a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A Mimézis Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés 

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 2. a személyes adatok kezelését előíró, A Mimézis Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy A Mimézis Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 4. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha A Mimézis Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti A Mimézis Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén A Mimézis Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 2. az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 3. a Mimézis Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy
 4. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Mimézis Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.


 

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés A Mimézis Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A Mimézis Kft. nem kezelheti a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 7. Jogsértés esetén tehető lépések

 • Ha úgy gondolja, hogy A Mimézis Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@mimezis.com.
 • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400 4
Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím:ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

 

A rendelés során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 

A Mimézis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház út 24.; cégjegyzékszám: 14-09-308207; e-mail cím: info@mimezis.com; telefonszám: +36 70 883 3000; „Mimézis Kft.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz az Ön nevét, e-mail címét és jelszavát, eltérő számlázási adatok esetén a számlázási nevét és címét, vendégként való, illetve partner weboldalról történő átirányítást követő rendelés esetén e-mail címet, amelyeket Ön a http://www.mimezis.huhttp://www.mimezis.com, http://weboldaltar.hu, http://weboldalmuhely.hu  honlapon történő rendelés során adott meg.

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A rendelés során megadott adatok kezelésére a Mimézis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház út 24.; cégjegyzékszám: 14-09-308207) jogosult. A Mimézis Kft.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a társaság ügyvezetője jogosult hozzáférni. A Mimézis Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Mimézis Kft. a rendelés során megadott személyes adatokat a rendelés teljesítése és a számla kiállítása és tárolása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a rendelés teljesítése tekintetében a szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása tekintetében a számviteli bizonylat (számla) kiállítására és tárolására vonatkozó jogszabályon (számvitelről szóló törvény 165. § (1) és 169. § (2) bekezdésén) alapuló kötelezettség.

A rendelés során megadott személyes adatok szolgáltatása a szerződés megkötésének előfeltétele, mivel a Mimézis Kft. a rendelést a rendeléshez szükséges személyes adatok szolgáltatása hiányában nem tudja teljesíteni, illetőleg a Mimézis Kft. a számviteli bizonylatot (számlát) a számlázási adatok megadása hiányában nem tudja kiállítani.
Amennyiben a szállítási adatokat hozzárendeli regisztrációház, a szállítási adatok rendelés teljesítését követő kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása.
Amennyiben a számlázási adatokat hozzárendeli regisztrációház, a számlázási adatoknak a webes felületen a számla kiállítását követő kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása
A partner weboldalakról átirányításra került vásárló esetébe az Ön e-mail címét a Partner oldal üzemeltetőjének jogos érdeke alapján kezeljük.

3. Személyes adatok címzettjei

A rendelés céljából megadott személyes adatait •

 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ismerheti meg, amennyiben a számviteli bizonylat (számla) 100.000 Ft-ot meghaladó általános forgalmi adót tartalmaz;
 • a webáruház informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltató: Mimézis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8600 Siófok, Tanácsház út 24.; cégjegyzékszám: 14-09-308207);
 • a megrendelt termék kiszállítását végző és a megrendelet termék Pick Pack Pointon történő átvételére vonatkozó lehetőséget biztosító szolgáltató: a Sprinter Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1097 Budapest, Táblás u. 39.; cégjegyzékszám: 01-09-660447);

 

A rendelés során megadott személyes adatokat a Mimézis Kft. további személy részére nem továbbítja.

 

4. Az adatkezelés időtartama

A Mimézis Kft. a a rendelés teljesítése céljából megadott személyes adatokat a rendelés teljesítését követő 5 évig kezeli.

A szállítási adatok a Mimézis Kft a megrendelt termék kiszállítását követő 60 napon belül automatikusan törli, kivéve, ha Ön hozzárendelte a szállítási adatait a regisztrációjához.
Amennyiben Ön a szállítási adatait hozzárendelte a regisztrációjához, akkor a szállítási adatokat a Mimézis Kft. a regisztráció törlésével, vagy erre irányuló kérése esetén azonnal törli.

Vendégként történő rendelés esetén a Mimézis Kft. a szállítási adatokat, illetve az e-mail címét a megrendelt termék kiszállítását követő 60 napon belül automatikusan törli.

A Mimézis Kft. a számviteli bizonylat (számla) kiállítása céljából megadott személyes adatokat jogszabályon alapuló őrzési kötelezettség teljesítése érdekében a számviteli bizonylat kiállításától számított 8. év elteltéig őrzi és a 8. év elteltét követő év januárjában megsemmisíti.

Amennyiben Ön a számlázási adatait hozzárendelte a regisztrációjához, akkor a számlázási adatokat a Mimézis Kft. a regisztráció törlésével, vagy erre irányuló kérése esetén azonnal törli.

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

 • A Mimézis Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt A Mimézis Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.
 • Rendelésére a rendelés leadásakor hatályban lévő adatkezelési tájékoztató irányadó.

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 • Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon A Mimézis Kft.-től arra vonatkozóan, hogy A Mimézis Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha A Mimézis Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
 6. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték;

A Mimézis Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult A Mimézis Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A Mimézis Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.

Egyéb esetekben A Mimézis Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha

 1. A Mimézis Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 2. Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik,
 4. a személyes adatait jogellenesen kezelték,
 5. a Mimézis Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy
 6. a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

A Mimézis Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés 

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 2. a személyes adatok kezelését előíró, A Mimézis Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy A Mimézis Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
 4. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Ha A Mimézis Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti A Mimézis Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén A Mimézis Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 2. az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 3. a Mimézis Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy
 4. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

A Mimézis Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés A Mimézis Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A Mimézis Kft. nem kezelheti a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 7. Jogsértés esetén tehető lépések

 • Ha úgy gondolja, hogy A Mimézis Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@mimezis.com.
 • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400 4
Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím:ugyfelszolgalat@naih.hu.

 • Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.